All Rights Reserved
AccessEcon LLC 2006, 2008.
Powered by MinhViet JSC


First Author:
 
Murat Issabayev
Narxoz University
murat.isabayev@narxoz.kz
 
Zhandosov Street 55
Almaty, 050035, Kazakhstan
 
 
 

Second Author:

Yessengali Oskenbayev
Suleyman Demirel University
yessengali.oskenbayev@sdu.edu.kz
 
Kaskelen City, 040900, Kazakhstan